ลำดับ รายชื่อโฮมสเตย์ 10 SMART HOMESTAY ที่ผ่านเข้ารอบ
1 สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์
2 กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง
3 ม่อนม้งโฮมสเตย์
4 ยายยอดโฮมสเตย์
5 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (หน้าทับ)
6 บ้านดงโฮมสเตย์
7 เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์
8 โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3
9 แหลมนาวโฮมสเตย์
10 ชุมชนกุดหมากไฟ โฮมสเตย์

หมายเหตุ : การประกาศรายชื่อไม่เรียงตามลำดับคะแนน