5 คำถาม แผนพัฒนาโฮมสเตย์ตามหลักการ S.M.A.R.T

รายละเอียดการส่งแผนการประกวด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์


วิธีการและเงื่อนไข

 1. แผนพัฒนาโฮมสเตย์ที่ท่านเขียนต่อไปนี้ จะถูกเรียกว่า “ แผน Smart ”
 2. จงเขียนแผน Smart ของท่าน ให้ครอบคลุมหลักการ S.M.A.R.T ดังที่ได้รับความรู้จากงานสัมมนา “ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay” โครงการ GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยธนาคารออมสิน
 3. จงเขียนแผน Smart ของท่านในเชิงวิเคราะห์ และสรุปโดยให้ชัดเจนที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจและรับทราบถึง ความโดดเด่นของโฮมสเตย์ท่านมากที่สุด
 4. ท่านสามารถออกแบบวิธีการเขียนแผนที่แตกต่าง แปลกใหม่ สร้างสรรค์ น่าสนใจ ตามแนวคิดของท่าน สามารถสื่อ ความหมายได้อย่างชัดเจน ตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม
 5. แผนที่ท่านเขียนนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ เพื่อตัดสินให้โฮมสเตย์ของท่านผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์
 6. แผนที่ท่านเขียน ต้องเป็นความจริง หรือเป็นแนวคิดที่สามารถดำเนินการให้เป็นจริงได้ในอนาคต เนื่องจากหากแผน พัฒนาโฮมสเตย์ของท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์สุดท้าย ทางคณะทำงานของโครงการจะมีการ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโฮมสเตย์ของท่าน
 7. คณะกรรมการจะพิจารณาแผน Smart ของท่าน ควบคู่กับการพิจารณาข้อมูลที่ท่านเคยเขียนให้ไว้ในใบสมัคร เพื่อ ให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วน
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกโฮมสเตย์ของท่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. กรุณาส่งเอกสารการประกวดฉบับนี้แก่คณะทำงาน ภายในวันและเวลาที่กำหนด 13 สิงหาคม 2561 เวลา 24:00 น. ตามช่องทางที่กำหนดดังนี้ 1.ระบบออนไลน์ที่เปิดอยู่นี้ 2. GSBSMARTHOMESTAY@gmail.com.
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center. 062-2232896. คุณเหมียว โทร. 095-8408357. Line Group : 100โฮมสเตย์GSB

1.นำเสนอแนวทางพัฒนาโฮมสเตย์ตามหัวข้อ S System (ระบบบริหารจัดการที่ดี)

 1. - การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นประเด็นหลักในการบริหารจัดการโฮมสเตย์
 2. - มีการวางโครงสร้างการทำหน้าที่ของผู้นำและคณะทำงานอย่างเป็นระบบ
 3. - มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่นโฮมสเตย์อื่น , ภาครัฐและเอกชน , สถาบันการศึกษา , NGOs เป็นต้น
 4. - มีการศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาทิ ฐานข้อมูลสมาชิกและชุมชน ความรู้ ความสามารถ และทักษะของสมาชิกและชุมชน , ฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มเป้าหมาย ความสนใจ ข้อคิดเห็น ข้อติชม , ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและโดยรอบชุมชน , มีคู่มือพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยว เช่น เรื่องราวความเป็นมาของโฮมสเตย์ , การตลาดและการส่งเสริมการขาย, การวางแผนกิจกรรม เป็นต้น
 5. - มีแผนงานหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว
 6. - มีการจัดการอบรมทั้งการอบรมในชุมชนและระหว่างชุมชน เป็นต้น

แผนที่ต้องการนำเสนอ

......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

(สามารถส่งภาพวาด, ภาพถ่าย, PDF, Power Point ประกอบคำตอบข้อ 1)

2. นำเสนอแนวทางพัฒนาโฮมสเตย์ของท่านตามหัวข้อ M Marketing ( กลยุทธ์ทางการตลาด )

มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลกัน

 1. - มีการพัฒนาโฮมสเตย์ ให้เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
 2. - กิจการโฮมสเตย์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 3. - เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
 4. - มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สร้างงานสร้างรายได้ เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน อาทิ
  1. - จัดซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชน เกิดธุรกิจและการจ้างงานในชุมชน
  2. - มีสถานที่จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
  3. - มีการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนกลาง เพื่อการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในระยะยาว
 5. - มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่โดดเด่น อาทิ
  1. - โปรแกรมการท่องเที่ยว ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
  2. - พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
  3. - นำเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนมาเป็นจุดขาย
  4. - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างคุณค่าและสร้างมูลค่า เป็นของที่ระลึก ของฝาก เพื่อจำหน่ายมีเครื่องมือ ส่งเสริมการขาย เช่น แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อต่าง ๆ
  5. - มีการประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น และบริษัททัวร์ เพื่อขยายช่องทางทางการตลาด
 6. - แผนบริหารจัดการโฮมสเตย์ของท่าน หากท่านได้รับทุนสนับสนุน 500,000 บาท

แผนที่ต้องการนำเสนอ

......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

(สามารถส่งภาพวาด, ภาพถ่าย, PDF, Power Point ประกอบคำตอบข้อ 2)

3.แสดงแนวทางพัฒนาโฮมสเตย์ของท่านตามหัวข้อ A Adaptation ( การปรับประยุกต์ )

 1. - โฮมสเตย์สามารถรักษาเอกลักษณ์ คุณค่า วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไว้ได้ ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยว แม้จะมีความแตกต่างด้านบริบททางสังคม ระหว่างชาวชุมชนกับนักท่องเที่ยวก็ตาม
 2. - สามารถปรับประยุกต์แผนงานทุกด้าน เพื่อความคล่องตัว โดยยอมรับร่วมกัน
 3. - คนในชุมชนสามารถปรับตัว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสถานการณ์
 4. - คนในชุมชนสามารถสร้างและประยุกต์กิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้
 5. - ประยุกต์กิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมพัฒนาชุมชน และลดผลกระทบด้านต่างๆทีเกิดจากการท่องเที่ยว
 6. - มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
 7. - มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และดูแลสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งภายในและโดยรอบโฮมสเตย์ ได้ดีและเหมาะสม สอดคล้องกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
 8. - ความมีสเน่ห์ ได้แก่ เข้าถึงง่าย , สร้างจุดเด่น และตกแต่งเข้ากับบรรยากาศ

แผนที่ต้องการนำเสนอ

......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

(สามารถส่งภาพวาด, ภาพถ่าย, PDF, Power Point ประกอบคำตอบข้อ 3)

4. นำเสนอแผนพัฒนาโฮมสเตย์ของท่านตามหัวข้อ R Relationship ( ความสัมพันธ์อันดี )

 1. - การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ปัจจัยสำคัญในการสร้างชุมชนโฮมสเตย์ให้เข้มแข็ง
 2. - ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
 3. - ทุกฝ่ายตั้งแต่หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เข้าใจการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในทิศทางเดียวกัน
 4. - เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกับชุมชน ในการบริหารจัดการโฮมสเตย์
 5. - มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ ชมรม หรือกลุ่ม
 6. - โฮมสเตย์มีความร่วมมือกับหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียง ในการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 7. - โฮมสเตย์และชุมชนร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. - มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับนักท่องเที่ยว เกิดความรัก และความประทับใจซึ่งกันและกัน
 9. - มีความร่วมมือกับกลุ่มหรือหน่วยงานอื่น เช่น ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

แผนที่ต้องการนำเสนอ

......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

(สามารถส่งภาพวาด, ภาพถ่าย, PDF, Power Point ประกอบคำตอบข้อ 4)

5.นำเสนอแผนพัฒนาโฮมสเตย์ของท่านตามหัวข้อ T Thailand 4.0 , Technology ( นวัตกรรม ,เทคโนโลยี )

 1. - เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในงานด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. - รับมือความเปลี่ยนแปลงและความทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
 3. - นำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบแผนงาน อาทิ
  1. - ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เช่น การตลาดทางเว็บไซท์และสื่อออนไลน์รวมถึงระบบการจอง เป็นต้น
  2. - ด้านการบริหารชุมชน และการพัฒนาชุมชนม
  3. - ด้านการสร้างกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  4. - ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  5. - ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าชุมชน

แผนที่ต้องการนำเสนอ

......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

(สามารถส่งภาพวาด, ภาพถ่าย, PDF, Power Point ประกอบคำตอบข้อ 5)

ภาพถ่ายที่แสดงถึงความมี STYLE (เสน่ห์แบบคุณ)

การพิจาณาความมีสเน่ห์ของโฮมสเตย์ตามหลักการ S.T.Y.L.E


S คือ Service ด้านการพักอาศัย
Staying
Sleeping
Saving
T คือ Trip ด้านการนำเที่ยว
Tour
Y คือ Yes ด้านความพึงพอใจ , ประทับใจ, ถูกใจ,บอกต่อ
L คือ Learning ด้านการเรียนรู้
E คือ Environment ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

(นำเสนอความมีเสน่ห์ของท่านตามหลักการ S.T.Y.L.E ด้วยภาพถ่ายเท่านั้น)

ส่งแผน SMART ของท่านมาที่ อีเมล. GSBSMARTHOMESTAY@gmail.com

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 2. Call Center. 062-2232896
 3. คุณเหมียว โทร. 095-8408357
 4. Line Group : 100โฮมสเตย์GSB